Sicílie - ostrov boha slunce - let

Náročnost 1 letecky hotel 3* snidane Novinka


Úvod:

Vydejte se s námi na Sicílii, do hotelu pod Etnou v blízkosti pláže Jónského moře, kde panuje příjemné klima. Homér psal o Sicílii jako o ostrově boha slunce Helia, Archimédes zde přišel na svůj zákon, zakladatel antického dramatu Aischelos psal pro divadlo v Syrakusách, Řekové tu budovali jedinečné chrámy. Do světa antických mýtů se dostaneme prostřednictvím příběhů Odyssey nebo lokálních starověkých bájí. Každý den nabízí největší ostrov Středomoří atraktivní a jedinečný program, od arabské mediny a exotické vegetace v Palermu, přes byzantské mozaiky v Monreale, starověké řecké chrámy v Segestě a Agrigentu, barokní skvosty v Syrakusách nebo Notu, vulkanickou činnost na Etně či Liparských ostrovech až po atmosféru sicilských měst Taorminy a Cefalú.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: odpoledne odlet z Prahy na Sicílii. Transfer z letiště na hotel v Palermu.
 • 2. den: prohlídka PALERMA, návštěva města pod horou Pelegrino je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám připomene KRÁLOVSKÝ PALÁC se slavnou kaplí Capella Palatina nebo kostel San Giovanni degli Eremiti. Náměstí QUATTRO CANTI – vyznačující střed města a symbolizující čtyři roční období, kašna Pretoria, brána Porta Nuova, katedrála nebo řada kostelů nás přivedou do doby rozkvětu v éře renesance a baroka. Atmosféra tržišť a bujná vegetace v městských parcích nás nasměrují k blízké Africe. Návštěva MONREALE, jež se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle – MONREALSKÁ KATEDRÁLA – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, zdobená apsida, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Návrat na nocleh do Palerma.
 • 3. den: cesta západní Sicílii, dopoledne prohlídka SEGESTY, antického města tajemných Elymerů, starověké památky zasazené do přírody. Přejezd na jižní pobřeží ostrova a prohlídka chrámového komplexu v údolí chrámů u AGRIGENTA, Akropole antického Akragasu, částečně rekonstruovaný kruhový chrám Kastora a Poluxe, základy 112 m dlouhého chámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám, CHRÁM SVORNOSTI – jedna z nejzachovalejších starověkých řeckých svatyní. Po prohlídce jednoho z nejbohatších měst antického Velkého Řecka přejezd zvlněnou krajinou centrální Sicílie kolem středu ostrova - impozantní Enny, na ubytování do hotelu u Jónského moře pod sopkou Etnou, v oblasti Taorminy.
 • 4. den: pobyt u moře, individuální volno.
 • 5. den: navštívíme exkluzivní přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy ETNU. Autobusem se dostaneme do výšky téměř 2000 m. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním busem až pod nejvyšší vrcholky, které se zvedají 3330 m nad moře – procházka ke kráterům, výhledy do kaldery a na pobřežní linii Jónského moře, obří lávová pole. Ochutnávka medu z úpatí Etny, místní pálenky a aztécké sicilské čokolády. Odpoledne nejkrásnější sicilské letovisko TaormINA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, vyhlídka Belvedere, možnost návštěvy starověkého řeckého divadla - TEATRO GRECO, které doslova visí mezi mořem a siluetou Etny.
 • 6. den: pobyt u moře. Pro zájemce fakult. výlet na LIPARSKÉ OSTROVY, ostrov VULCANO, jenž je podle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, vulkanické pláže, možnost výstupu na hranu VELKÉHO KRÁTERU, který kouří sirné páry a nabízí výhledy po celém souostroví. Ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem. Ochutnávka kapary a dezertního vína malvasia.
 • 7. den: historický magnet Sicílie - celodenní fakult. výlet busem na jih ostrova. SYRAKUSY, město z učebnic dějepisu s významnými památkami a bohatou minulostí, po stopách fyzika Archiméda: ostrovní stará část města Ortygia, ruiny chrámu Apollóna a Artemis, ARETHUSIN PRAMEN, který oživuje báji o krásné vodní víle, PORTO GRANDE – jeden z nejlepších chráněných přístavů celého Středomoří, výrobna papyrových obrázků, barokní katedrála a paláce, ANTICKÁ ČTVRŤ NEAPOLIS - archeologický areál s řeckým divadlem, Dionýsovým uchem a největším obětním oltářem na světě. Odpoledne se dostaneme do zeměpisné šířky afrického Tunisu a prohlédneme si historické barokní město NOTO s ucelenou architekturou z 18. stol. s tradiční sicilskou atmosférou a všudypřítomnými mandlemi.
 • 8. den: Transfer na letiště a odlet do Prahy.
 • Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha – Sicílie vč. let. tax a poplatků, transfery z/na letiště, doprava klimatizovaným autobusem, 7x ubytování (2x hotel v Palermu, 5x hotel u Taorminy, vždy 2lůžk.pokoje s příslušenstvím), 7x snídaně, pobytová taxa, odbavené zavazadlo do 20 kg, vedoucí zájezdu.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
 • Příplatky: 7x večeře v hotelu 2 100 Kč, 1 lůžkový pokoj 3 590 Kč (povinné při nedoobsazení), fakult. výlet 8.den 550 Kč/os. (min. 20 účastníků), pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 280 Kč.


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaLetecky
Nástupní místaPrahaQrCode image

TOPlist