Slovensko - Velký Meder - termály a výlety, léčebný balíček v ceně

klimatizovaný autobus hotel 3* polopenze

Velký Meder - termály a výlety, léčebný balíček


Úvod:

Zájezd nám nabídne odpočinkový a relaxační pobyt v oblíbeném termálním městečku Velký Meder, zdejší voda o teplotě 26 – 38 oC působí blahodárně na kloubní poruchy, nemoci páteře a svalů a celkovou regeneraci organismu. Formou výletů pak navštívíme dvě evropské metropole Bratislavu a Vídeň s krásnými historickými jádry, čeká nás prohlídka vodního díla Gabčíkovo a návštěva maďarských starobylých měst - Györ a Ostřihom.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

  • 1. den: odjezd v časných ranních hodinách z republiky na Slovensko, do bývalého Prešpurku, dnešní BRATISLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších památek města v historickém jádru Starého města, Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, Grasalkovičův palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol., kouzelné uličky Starého města aj. Odjezd na ubytování do nedalekého Velkého Mederu.
  • 2. den: odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti Velký Meder. Moderní areál se řadí k jednomu z nejhezčích na Slovensku, nachází se v prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €).
  • 3. den: odjedeme k externí prohlídce titánského vodního díla GABČÍKOVO. Následuje výlet do Maďarska, do města festivalů GYÖR, prohlídka historického barokního centra s architektonickými, kulturními i přírodními památkami – kostely, paláce, muzea, typické barokní rohové balkóny, úzké historické uličky ve starém městě. Odpoledne relaxace a odpočinek v termálních lázních VELKÝ MEDER.
  • 4. den: odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti Velký Meder nebo celodenní fakult. výlet do hlavního města mocnářství VÍDNĚ. Vídeň, to je především baroko a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, společenský život. Málokde na světě jsou památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra jako právě ve Vídni. Prohlídka historického centra - monumentální DÓM SV. ŠTĚPÁNA, Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg - bývalá císařská rezidence, jedinečná palácová stavba, jejíž vznik se datuje do 13. století - „město ve městě“, najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi a dalších panovnících spojených s naší historií, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu, dvorní divadlo Burgtheater aj.
  • 5. den: výlet za poznáním okolí Dunaje, tvořícího slovensko-maďarskou hranici. Ve slovenském Štúrovu přejedeme přes slavný most Marie Valérie do Maďarska a na břehu Dunaje navštívíme OSTŘIHOM, prapůvodní centrum Uherského království. Prohlídka Hradního vrchu, jehož dominantou je největší svatostánek v zemi - Ostřihomská bazilika s arcibiskupskou kryptou, kapličkou TAMÁŠE BAKÓCZE, jejímž stavitelem a sochařem byl Michelangelův žák Andrea Ferrucci z Florencie, KATEDRÁLNÍ KLENOTNICE a cca 80 m vysoká kopule, skýtající fantastický výhled na širé okolí Dunaje a na samotnou Ostřihom i slovenské Štúrovo. Odpoledne relaxace a odpočinek v termálních lázních VELKÝ MEDER.
  • 6. den: po snídani odjezd domů, cestou zastávka na prohlídku romantické zříceniny hradu DĚVÍN s okouzlující polohou nad soutokem Moravy a Dunaje. Návrat do ČR.
  • Cena zahrnuje: doprava klim. busem, 5x ubytování ve Velkém Mederu - hotel Aqua *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (hotel se nachází přímo u termál. koupaliště), pobytovou taxu, 5x polopenze formou švédského stolu v hotelu Themal Varga*** vzdáleného 15 m, ozdravný balíček pro osoby starší 15 let (15 min. baňkování nebo lávové kameny, 15 min. regenerační masáž zad, 10 min. regenerační masáž rukou, ochutnávka slovenských vín), vedoucí zájezdu.
  • Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
  • Příplatky: 1lůžk. pokoj 1 700 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 210 Kč, fakult. výlet do Vídně 550 Kč (min. počet 20 účastníků).
  • Stravování: polopenze.


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPoznávací zájezdy
UbytováníHotel 3*
Stravapolopenze
DopravaAutokarem
Nástupní místaBrno, Hradec Králové, Pardubice, Praha, Bratislava, Vysoké Mýto, Svitavy, Břeclav, Litomyšl, Holice, ChrudimQrCode image

Podobné zájezdy