Turecko - Antické památky a pobyt u Egejského moře - bus

Náročnost 1 bus hotel 3* polopenze turistika Novinka

Památky starého Řecka, Byzance i staletí osmanského impéria- tím vším je prodchnutá evropské území dnešního Turecka. Na závěr si užijete i odpočinek u Egejského moře.

Úvod:

Zájezd do země, která je odedávna spojnicí mezi kontinenty a kulturami, most mezi Evropou a Asií. Poznáme historické památky křesťanské i osmanské architektury. Navštívíme klenoty antiky jako je mj. Efes, Pergamon, Milét, Didyma, ale i Istanbul, město odkud se řídily tři říše – římská, byzantská a osmanská a každá z nich zde zanechala své stopy. Turistickým magnetem budou i travertinová jezírka Pamukkale a odpočívat budeme u Egejského moře.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: Odjezd z ČR v poledních hodinách směr Slovensko, Maďarsko, Srbsko.
 • 2. den: dopoledne příjezd do Edirne. Ubytování v hotelu. EDIRNE, město nazývané „brána Orientu“, bývalé hlavní město osmanské říše a dokonalý začátek naší cesty po Turecku - překrásná Selimiye Camii - SELIMOVA MEŠITA (UNESCO), Eski Cami - STARÁ MEŠITA, Edirnské muzeum s úžasnou archeologickou sbírkou, Mešita se třemi galeriemi – Üçserefeli Cami. Návštěva bazarů, večerní město, nocleh.
 • 3. den: odjezd k průlivu DARDANELY – přeplutí Dardanelskou úžinou z Evropy do Asie a pokračujeme do starodávné TRÓJE (UNESCO), k prohlídce jedné z nejslavnějších světových archeologických lokalit odkrytých H.Schliemannem. Trojské ruiny - Dům vykopávek, Pithova zahrada, chrám bohyně Athény (Homérova Íllias, Trojská válka). Ubytování u moře v oblasti Ayvaliku.
 • 4. den: ráno odjedeme k návštěvě velkolepé akropole PERGAMON (UNESCO), shlížející z návrší na novodobou Bergamu, jedna z nejpůsobivějších památek v Turecku. Prohlídka antického města z 2. stol. př. n. l. Akropole - působivé a neobyčejné divadlo vystavěné v 3. století před Kristem s 10000 sedadly, slavná knihovna, Trajánův chrám s mramorovými sloupy - jediná dochovaná stavba na Akropoli z období Říma, Diův oltář, ASCLEPION – starodávné lékařské centrum, Asclepiův chrám, výrobna onyxu. Poté navštívíme SELÇUK, mohutné rozvaliny byzantské pevnosti s krásnou starou bazilikou sv.Jana, která údajně ukrývá hrob apoštola Jana. Ubytování v letovisku na břehu Egejského moře v oblasti KUŞADASI.
 • 5. den: pobyt u moře, individuální volno – možnost návštěvy centra Kuşadasi.
 • 6. den: nejzachovalejší antické město východního Středomoří EFES (UNESCO), bývalé významné obchodní středisko, zříceniny starověkého města s pozůstatky jednoho ze sedmi divů světa Artemidina chrámu, Mramorová cesta, Trajánova fontána, Hadriánův chrám, Celsova knihovna, Arkadiova cesta – nejvelkolepější ulice v Efesu, antické Velké divadlo, SLAVIČÍ VRCH, místo posledního pobytu P. Marie v krásném prostředí národního parku. MILÉT, významné starověké město s Velkým divadlem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny, které byly postaveny pro manželku císaře Marka Aurelia. DIDYMA, slavná starověká věštírna se zbytky Apollónova chrámu. Návrat na ubytování.
 • 7. den: pobyt u moře, individuální volno – možnost fakult. výletu na OSTROV SÁMOS nebo plavba kolem pobřeží.
 • 8. den: cesta do vnitrozemí. Navštívíme jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Turecku AFRODISIAS (UNESCO), areál s mnoha antickými památkami – Afroditin chrám, Tetrapylon – monumentální brána, stadion. HIERAPOLIS (UNESCO), bývalé vznešené antické město s divadlem, lázněmi a rozsáhlou antickou nekropolí. PAMUKKALE (UNESCO), prohlídka třpytivě bílých vápencových kaskádovitých jezírek nazývaných „Bavlněný zámek“. Ubytování v okolí Pamukkale.
 • 9. den: ráno odjezd do ISTANBULU, města protnutého Bosporskou úžinou a posetého kopulemi a minarety. Ubytování a první seznámení se Starým městem a uličkami Zlatého rohu, Večeře v centru města.
 • 10. den: ISTANBUL, celodenní prohlídka města s úžasnou atmosférou. Prohlídku města začneme ve čtvrti SULTANAHMET (UNESCO), na místě starého byzantského sídliště, zde je „starý Istanbul“. HAGIA SOFIA nejpůsobivější památka starého Istanbulu „chrám Boží moudrosti“, MODRÁ MEŠITA s šesti krásnými minarety, Hippodrom, palác TOPKAPI, plný uměleckých pokladů mimo jiné i nádherných kachlí z Izniku aj. Večeře v centru města, návrat na hotel v Istanbulu.
 • 11. den: dokončení prohlídky ISTANBULU, návštěva Velkého bazaru – Kapalı Çarşı, spletité středověké centrum, 4500 obchodů pohromadě s mešitami, bankami, dílnami. Odjezd do republiky.
 • 12. den: předpokládaný návrat v poledních hodinách do ČR.
 • Cena zahrnuje: doprava klim. busem, trajekt přes Dardanelskou úžinu, 9x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 4x ubytování u moře), 9x snídaně, 6x večeře, vedoucí zájezdu.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, fakult. služby, bakšišné cca 20 € a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj 3 900 Kč (povinné při nedoobsazení), pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 420 Kč


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPoznávací zájezdy
UbytováníHotel
Stravapolopenze
DopravaAutokarem
Nástupní místasvoz Havířov, svoz Hranice na Moravě, Holice, Boskovice, Mikulov, Litomyšl, Vysoké Mýto, Svitavy, svoz Ostrava, svoz Olomouc, Pardubice, Praha, Brno, Hradec Králové, svoz Zábřeh na MoravěQrCode image