Turecko - brána orientu - Antické památky a pobyt u Egejského moře

letecky hotel 3* polopenze Novinka

Nádherné památky antiky, dob křížových výprav i osmanské říše. Istanbul a západní Turecko a také kaskády Pamukkale a vlny Egejského moře.

Úvod:

Mešity, minarety, bazary s kořením, pozůstatky antických památek omývané tyrkysovou vodou. Zájezd do země, která je odedávna spojnicí mezi kontinenty a kulturami. Navštívíme Istanbul, nikde jinde není kulturní bohatství této země ležící mezi Evropou a Asií vidět více než zde, ve městě rozkládajícím se na obou těchto kontinentech. Poznáme historické památky křesťanské i osmanské architektury. Navštívíme klenoty antiky jako je Trója, Efes, Pergamon, Milét, Didyma. Turistickým magnetem budou i travertinová jezírka Pamukkale a odpočívat budeme u prohřátých vln Egejského moře a u pláží s jemným pískem.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: v ranních hodinách odlet s průvodcem z Prahy do ISTANBULU, transfer z letiště a první seznámení se Starým městem a uličkami Zlatého rohu. Ubytování a večeře v centru města.
 • 2. den: ISTANBUL, celodenní prohlídka města s úžasnou atmosférou. Prohlídku města začneme ve čtvrti SULTANAHMET (UNESCO), na místě starého byzantského sídliště, zde je „starý Istanbul“. HAGIA SOFIA nejpůsobivější památka starého Istanbulu „chrám Boží moudrosti“, Modrá mešita s šesti krásnými minarety, Hippodrom, palác TOPKAPI, plný uměleckých pokladů mimo jiné i nádherných kachlí z Izniku aj. Večeře v centru města, návrat na hotel.
 • 3. den: odjezd k průlivu DARDANELY – přeplutí Dardanelskou úžinou z Evropy do Asie a pokračujeme do starodávné TRÓJE (UNESCO), k prohlídce jedné z nejslavnějších světových archeologických lokalit odkrytých H.Schliemannem. Trojské ruiny - Dům vykopávek, Pithova zahrada, chrám bohyně Athény (Homérova Íllias, Trojská válka). Ubytování u moře v oblasti AYVALIKU.
 • 4. den: ráno odjedeme k návštěvě velkolepé akropole PERGAMON (UNESCO), shlížející z návrší na novodobou Bergamu, jedna z nejpůsobivějších památek v Turecku. Prohlídka antického města z 2. stol. př. n. l. Akropole - působivé a neobyčejné divadlo vystavěné v 3. století před Kristem s 10000 sedadly, slavná knihovna, Trajánův chrám s mramorovými sloupy - jediná dochovaná stavba na Akropoli z období Říma, Diův oltář, ASCLEPION – starodávné lékařské centrum, Asclepiův chrám, výrobna onyxu. Poté navštívíme SELÇUK, mohutné rozvaliny byzantské pevnosti s krásnou starou bazilikou sv.Jana, která údajně ukrývá hrob apoštola Jana. Ubytování v letovisku na břehu Egejského moře v oblasti KUŞADASI.
 • 5. den: pobyt u moře, individuální volno – možnost návštěvy centra Kuşadasi.
 • 6. den: nejzachovalejší antické město východního Středomoří EFES (UNESCO), bývalé významné obchodní středisko, zříceniny starověkého města s pozůstatky jednoho ze sedmi divů světa Artemidina chrámu, Mramorová cesta, Trajánova fontána, Hadriánův chrám, Celsova knihovna, Arkadiova cesta – nejvelkolepější ulice v Efesu, antické Velké divadlo, SLAVIČÍ VRCH, místo posledního pobytu P. Marie v krásném prostředí národního parku. MILÉT, významné starověké město s Velkým divadlem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny, které byly postaveny pro manželku císaře Marka Aurelia. DIDYMA, slavná starověká věštírna se zbytky Apollónova chrámu. Návrat na ubytování.
 • 7. den: pobyt u moře, individuální volno – možnost fakult. výletu na OSTROV SÁMOS nebo plavba kolem pobřeží.
 • 8. den: cesta do vnitrozemí. Navštívíme jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Turecku AFRODISIAS (UNESCO), areál s mnoha antickými památkami – Afroditin chrám, Tetrapylon – monumentální brána, stadion. HIERAPOLIS (UNESCO), bývalé vznešené antické město s divadlem, lázněmi a rozsáhlou antickou nekropolí. PAMUKKALE (UNESCO), prohlídka třpytivě bílých vápencových kaskádovitých jezírek nazývaných „Bavlněný zámek“. Ubytování v okolí Pamukkale.
 • 9. den: ráno odjezd do ISTANBULU, odpoledne návštěva Velkého bazaru – Kapalı Çarşı, spletité středověké centrum, 4500 obchodů pohromadě s mešitami, bankami, dílnami a restauracemi. Ubytování v Istanbulu, večeře v centru města.
 • 10. den: dokončení prohlídky města, dle časových možností a v závislosti na let. řádu individuální volno. Transfer na letiště a odlet do Prahy.
 • Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha – Istanbul vč. let. tax a poplatků cca 6 000 Kč, transfery z/na letiště, doprava klim. busem v Turecku, trajekt přes Dardanelskou úžinu, 9x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 4x pobyt u moře v Kuşadasi , 9x snídaně, 6x večeře, vedoucí zájezdu.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, fakult. služby, bakšišné cca 20 € a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj 3 900 Kč (povinné při nedoobsazení), pojištění léčebnách výloh vč. storna zájezdu 350 Kč.


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduLETECKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
UbytováníHotel 3*
Stravapolopenze
DopravaLetecky
Nástupní místaPraha hl.m.QrCode image

TOPlist