Tajuplným Balkánem až k ryzímu drahokamu Východu - divukrásné Albánii - 2024/25 - CK Poznání
Kruja - Albánie

Tajuplným Balkánem až k ryzímu drahokamu Východu - divukrásné Albánii

  Náročnost 2
polopenze stravapolopenze hotel ubytováníhotel autokarem dopravaautokarem
Tajuplným Balkánem až k ryzímu drahokamu Východu - divukrásné Albánii
Vydejte se s námi na putování krajinou, která se otevírá ve své drsné upřímnosti i kouzelné kráse balkánských světů všem, kteří jsou ochotni přijmout její ryzí duši takovou, jaká ve své podstatě je. Tvář krajiny je zvrásněna tajuplnou minulostí sahající do dob bronzových, utvářena tisíciletí potomky balkánských hrdinů čelících nájezdům Řeků, Římanů, Bulharů i Turků, jež všichni nechali stopy navždy v dějinách albánského lidu. "Ochutnáme" divokou směsici křesťanství a islámu, spatříme kontrasty dob dávno i nedávno minulých. Projdeme horská údolí v blízkosti majestátných horských štítů, nahlédneme do života balkánského venkova, kde hodnoty žití zůstávají na svém prapůvodním místě a patrně ještě dlouho zůstanou. Provází K. Hanák.

Termíny a ceny

Program zájezdu

1. - 2. den: odjezd z ČR přes Maďarsko a Srbsko do Černé Hory, turistika v PROKLETÝCH HORÁCH (Prokletije) v okolí Plavského jezera, nocleh v podhorském městečku na úpatí pohoří Visitoru.
3. den: přejezd do oblasti METOHIJE (západní KOSOVO), návštěva rozsáhlého komplexu PEĆSKÉHO PATRIARCHÁTU, ve středověku sídla hlavy srbské pravoslavné církve. Podél úpatí tajemných Prokletých hor se přesuneme do DEČANSKÉHO MONASTÝRU, největší dochované sakrální stavbě středověkého Srbska s nejrozsáhlejším cyklem fresek na celém Balkáně (několik tisíc freskových kompozic), malebné kosovské město PRIZREN na severních svazích Šar planiny s bohatou tureckou čtvrtí (po Sarajevu nejzachovalejší muslimské město na Balkáně), přejezd na území Albánie, nocleh v zapomenutém středisku BAJRAM CURRI, městečku se snad nejkrásnější polohou z albánských měst s kulisou horského velikánu JEZERCA (2 693 m n. m.).
4. den: po snídani plavba po majestátní řece DRIN z Fierzë do KOMANU - jedna z nejkrásnějších vodních cest na světě. Odpoledne návštěva pozůstatků rozsáhlé pevnosti ROZAFAT. Pevnost s mohutnými zdmi a překrásným výhledem do okolí na soutoku tří řek u SKADARU (Shkodra) je i připomínkou legendy o statečné ženě, jejíž jméno pevnost nese, nocleh ve městě.
5. den: putování střední Albánií. Po zastávce v LEZHE, kde je pohřben albánský národní hrdina Skanderbeg, navštívíme jeho hradní baštu v městečku KRUJË. V přístavním městě DRAČ (Durres), které se nacházelo na VIA EGNATIA (stará římská cesta spojující Jadranské moře s Cařihradem) si prohlédneme městské hradby z dob byzantské říše a monumentální amfiteátr z 2. st. n. l. Odpoledne navštívíme BERAT - nejstarší albánské město s byzantsko-slovanskou citadelou a starobylými mešitami a kostely v dolním městě. Zde budeme rovněž nocovat.
6. den: cestou k moři navštívíme APOLLONII, po příjezdu k moři nás čeká ALBÁNSKÁ RIVIÉRA. Vyjedeme do průsmyku LLOGARE (1 058 m n. m.), pak do řecké vesničky DHËRMI s několika kostelíky, dále projedeme krajem zemních pyramid a zpívajících cikád až k HIMARË, přímořskému letovisku se zbytky pevnosti Aliho Paši. V PALERMSKÉM ZÁLIVU nedaleko QEPARA shlédneme ponorkovou základnu a na ostrůvku dobře zachovalou pevnost Aliho Paši Tepelenského. Na dvě noci se přesuneme do malebného města GJIROKASTRA.
7. den: ráno prohlídka GJIROKASTRY s historickým centrem: pevnost s muzeem vojenství a věznicí, mešita, medresa, starý bazar, etnografické muzeum, kde se narodil Enver Hoxha. Přejezd do archeologického areálu v BUTRINTU, procházka mezi zachovalými antickými objekty, která je doprovázena vůní eukalyptu a švitořením cvrčků, a nově vybudovaným špičkovým muzeem. Odpoledne návštěva přímořského letoviska SARANDË, srdce jižního pobřeží, perly Albánské riviéry. Procházka po promenádě lemované datlovými palmami a oleandry. Poslední zastávkou bude vyvěračka MODRÉ OKO - podzemní pramen ostře syté (uprostřed) a ostře modravé (u okrajů) barvy. Návrat do hotelu.
8. den: přesun údolím řeky Vjosë, navštívíme PËRMET, malebné městečko v krajině obklopené velehorami, vycházka do vesnice KAMNIK poblíž prehistorické lokality, večer ubytování v hotelu ve vesničce proslulé svým středověkým kostelíkem s překrásnými freskami.
9. den: město KORÇA - albánská "Paříž", centrum albánského národního obrození s muzeem středověkého umění, pravoslavná metropole VOSKOPOJA s klášterem a několika chrámy. Turistika v NP DRENOVË. Nocleh ve vesničce Mborja nedaleko Korče.
10. den: přejezd k OHRIDSKÉMU "MOŘI", k jednomu z nejstarších jezer na planetě. Dopoledne návštěva vykopávek s antickými mozaikami v rybářské vesničce LIN na starověké cestě VIA EGNATIA na břehu Ohridského jezera. Relax a koupání v jezeře s konzumací věhlasných "koránů" (ohridských pstruhů). Po obědě přejezd do OHRIDU v Makedonii, prohlídka města s návštěvou významných chrámů z dob učedníků sv. Cyrila a Metoděje. Nocleh v hotelu na břehu jezera v NP MAVROVO.
11. - 12. den: návštěva TETOVA, prohlídka turecké Pestré mešity (Šarena Džamija), turistika v ŠAR PLANINĚ - horský masiv s ledovcovými jezery. Odpoledne přejezd a návrat do ČR.

Stravování: polopenze

9x polopenze.

Ubytování: hotel

9x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem, plavba po řece Drin, 9x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s polopenzí, pobyt. taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 3 100 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 660 Kč

Podobné zájezdy