Itálie - Florencie - Řím - Tivoli - poklady Itálie a UNESCO - 2024/25 - CK Poznání
Fontana di Trevi - Řím - Itálie

Itálie - Florencie - Řím - Tivoli - poklady Itálie a UNESCO

5denní zájezd
  Náročnost 1
snídaně stravasnídaně hotel ubytováníhotel autokarem dopravaautokarem
Itálie - Florencie - Řím - Tivoli - poklady Itálie a UNESCO
Navštívíme jedinečný Řím, kolébku západoevropské civilizace a křesťanství, s bohatstvím uměleckých děl a architektonických památek. Slavné zahrady a vily Tivoli, kam se již po celá tisíciletí uchyluje před žárem léta římská společenská smetánka a podmanivou Florencii, která je jedním obrovským a úchvatným památníkem renesance a byly to právě obrazy a sochy, Botticelliho Zrození Venuše, Michelangelův velkolepý David a další, jež učinily z města jedno z předních center umění na světě.

Poznámka: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.

Termíny a ceny

Termín 18.09. - 22.09.24 středa - neděle
MOŽNÉ TAKÉ DOOBSAZENÍ PRO ŽENU BEZ PŘÍPLATKU
Kód termínu 24RAF14627
Cena
7 890 Kč
cena za 5 dní

Program zájezdu

1. den: v poledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: VATIKÁN (UNESCO) hlava katolické církve, náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další. Možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím. VATIKÁNSKÁ MUZEA s úchvatnými sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým Posledním soudem. Dokončení prohlídky ŘÍMA, Piazza del Popolo s barokními kostely, Piazza Navona, nejkrásnější barokní náměstí s velkolepými fontánami.
3. den: Slavné zahrady a vily TIVOLI (UNESCO) populární letovisko bohatých Římanů v období renesance. Návštěva extravagantního paláce Villa d´Este, pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči, stinnými cestami a velkolepými fontánami – letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně rozsáhlý komplex Hadriánovy vily - antické sídlo a zahrady císaře Hadriána. Odpoledne pokračujeme prohlídkou "věčného města" ŘÍM (UNESCO), málokde se svědectví minulosti a současnosti doplňují tak harmonicky, jako právě zde. Prohlídka nejzajímavějších pamětihodností - pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, Koloseum – symbol města (exteriér), Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Pantheon – exteriér, nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Fontána di Trevi – největší římská fontána je díky Felliniho filmu "La Dolce Vita" známá po celém světě, Španělské schody, večerní atmosféra uliček. Přejezd na ubytování.
4. den: Ráno odjezd do FLORENCIE (UNESCO), kolébka renesance, domov Machiavelliho, Michelangela i Medicejských. Prohlídka Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Piazza del Duomo s nepřehlednutelným Dómem, Giottova kampanila, dóm St. Croce, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, Ponte Vecchio. Večer odjezd do ČR.
5. den: předpokládaný návrat do ČR v poledních hodinách.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • doprava klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

  • vstupné, pobytovou taxu, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžk. pokoj 2000 Kč (povinné při nedoobsazení), 2x večeře 600 Kč, Vatikánská muzea – vstupné a rez. poplatek 1200 Kč dospělý, do 18 let 800 Kč – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 2 měsíce před odjezdem, Komplex. pojištění vč. storna zájezdu 375 Kč

Podobné zájezdy