Izrael - Křížem krážem staletími - 2023 - CK Poznání
11denní zájezd
Náročnost 1
snídaně stravasnídaně hotel ubytováníhotel letecky dopravaletecky
Fascinující Jeruzalém, kde se na každém rohu potkávají tradice tří velkých náboženství s moderní dobou jak v uzounkých uličkách orientálního starého města, tak na pulsujících bulvárech. Vyprahlá judejská poušť začínající hned za branami Betléma a dotýkající se hladiny Mrtvého moře, na které se budete vznášet. Památky židovské, starořecké, římské, křesťanské, muslimské i křižácké, mnohdy jedna vedle druhé. Nádherná příroda kolem Galilejského jezera a na Golanských výšinách, posetých vinicemi. Koupání v moři, jezeře i teplých pramenech. Skvělé jídlo a vůně vodních dýmek v bezpočtu restaurací a kaváren. Supermoderní Tel Aviv a jeho dlouhé, zlaté pláže. To vše a mnohem více zažijete na naší cestě nenapodobitelným Izraelem, který se Vám dostane pod kůži. Provází Pavel Pšeja, se kterým zažijete i místa, kam jiné cestovní kanceláře nejezdí.

Termíny a ceny

Termín 15.11. - 25.11.23 středa - sobota
poslední volný pokoj, Garance odjezdu, průvodce: Pavel Pšeja
Kód termínu 23IKK02502
Cena
70 490 Kč
cena za 11 dní

Program zájezdu

1. den: odlet z ČR. Podvečerní přílet do TEL AVIVU, krátký přesun do JERUZALÉMA, ubytování. Večer pro zájemce nahlédnutí do Starého města, návštěva večerně nasvícené ZDI NÁŘKŮ.
2. den: Přejezd na OLIVETSKOU HORU, návštěva věže CHRÁMU NANEBEVZETÍ (nejlepší vyhlídka v Jeruzalémě), dále chrámu Pater Noster (kdo první najde Otčenáš v češtině?), GETSEMANSKÉ ZAHRADY a hrobu Panny Marie. Přechod do Starého města Svatoštěpánskou bránou, Via Dolorosa včetně všech zastavení Páně, Chrám Božího hrobu. V podvečer návštěva MEA ŠEARIM, čtvrti ortodoxních židů.
3. den: Brzy ráno vstoupíme do Starého města, návštěva ZDI NÁŘKŮ, CHRÁMOVÉ HORY s mešitami AL-AKSÁ a SKALNÍ DÓM, dále HORA SION se sálem Poslední večeře a Chrámem věčného spánku Panny Marie. Procházka uličkami Starého města s řadou krámků, kus cesty půjdeme po hradbách, a nakonec i vyšplháme až na střechy domů a podíváme se (někdy doslova) místním až do kuchyně. Pro vytrvalé večer možnost návštěvy některého z barů v novém centru Jeruzaléma.
4. den: Brzy ráno návštěva největšího jeruzalémského trhu MAHANE JEHUDA, nákupy koření a dalších orientálních specialit, poté odjezd přes ochrannou bariéru na Západní břeh do Betléma, kde navštívíme náměstí Jesliček, chrám Zrození Páně a Mléčnou jeskyni. Po poledni návštěva unikátního kláštera MAR SABA na kraji Judejské pouště, poté krátká zastávka v HERODIONU, pevnosti Heroda Velikého. Přenocování v Betlémě.
5. den: Po snídani odjezd k Mrtvému moři, cestou se ale nejdříve zastavíme u impozantní starožidovské pevnosti MASADA, která je jedním ze zdrojů židovské identity. Následuje koupání v největším letovisku EIN BOKEK – opravdu si v Mrtvém moři můžete číst noviny? Cestou zpět zastávka v oáze a národním parku EIN GEDI, klenotu Mrtvého moře. Večer návrat do Betléma.
6. den: Ráno odjezd směr GALILEA, cestou zastávka u řeky Jordánu na místě křtu Ježíše Krista. Cestou údolím Jordánu se při slušném počasí stavíme v reservaci GAN HAŠLOŠA s teplými prameny (celoročně 28 stupňů), kde se můžeme vykoupat. Poté vystoupáme křivolakou silničkou na polozřícený křižácký hrad BELVOIR s krásnými výhledy na Jordánské údolí, a program dne zakončíme prohlídkou římského města SCYTHOPOLIS s velkým amfiteátrem. Večer příjezd do TIBERIADY, kde přenocujeme.
7. den: Po snídani odjezd na HORU BLAHOSLAVENSTVÍ a návštěva chrámu Blahoslavenství, místo slavného Kázání na hoře. Poté sjezd k jezeru do TABGHY, návštěva chrámu Heptapagon, kde Ježíš učinil zázrak s chleby a rybami, a kostela Primátu svatého Petra přímo na břehu GALILEJSKÉHO JEZERA. Poté zhlédneme trosky vesnice KAPERNAUM, kde pobýval Ježíš. Pak opustíme tradiční cesty a nahlédneme do národního parku na Arbelských útesech, odkud je nejhezčí rozhled na Galilejské jezero a na Golany. Cestou do Nazaretu ještě vyjedeme vlásenkami na horu TABOR a prohlédneme si nepřekonatelný františkánský chrám Přepodstatnění Páně. Ubytování a večeře v Nazaretu.
8. den: Po snídani si prohlédneme BAZILIKU ZVĚSTOVÁNÍ, nejvýznamnější chrám v Nazaretu, a stejnojmennou jeskyni, navštívíme mešitu a podíváme se do Mariiny studně. Na trhu ve starém městě budeme zkoumat, co vše se tam dá koupit. Cestou z Nazaretu navštívíme MEGIDO – ano, právě tady se má odehrát Armageddon. Budeme se zde bát? Na závěr dne si ponecháme návštěvu odlehlého karmelitského kláštera svatého Eliáše, kde Eliáš údajně pobil proroky Baalovy, z něj pak nádhernou horskou silnicí s neopakovatelnými výhledy na Středozemní moře dojedeme do HAIFY, kde přenocujeme.
9. den: Dopoledne prohlídka HAIFY – promenáda Bat Galim, návštěva Eliášovy jeskyně, pak výjezd lanovkou na HORU KARMEL a KLÁŠTER STELLA MARIS. Poté přechod k famózním zahradám BAHÁÍ, prohlídka s průvodcem. Odpoledne odjezd do KAISAREJE, nejvýznamnějšího přístavu antického období, založeného Herodem Velikým, s krásně zachovanými památkami římskými i křižáckými. Možnost koupání. Večer příjezd do Tel Avivu.
10. den: Prohlídka TEL AVIVU, architektura Bauhausu, radnice, Rothschildův bulvár, hlavní telavivský trh a uličky jemenské čtvrti, procházka po dlouhé pobřežní promenádě, koupání ve Středozemním moři. Dále pěší výlet do starého arabského přístavu JAFFA, který dnes již je součástí Tel Avivu, a prohlídka jeho kouzelných uliček i chrámu svatého Petra. Den zakončíme potulkou po večerním Tel Avivu a jeho kypících bulvárech.
11. den: Časně ráno odjezd na letiště a návrat do ČR.

Stravování: snídaně

10x snídaně

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • letenka Praha-Tel Aviv-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 8 500 Kč, doprava mikrobusem dle programu, 10x ubytování v hotelu nebo penzionu, 10x snídaně, česky hovořící vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • ostatní strava, vstupy, fakultativní programy, bakšišné a vše, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 9 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 770 Kč, do 85 000 Kč za 1 520 Kč

Podobné zájezdy